Generelle forretningsvilkår for Interdate S.A.

DruckversionPDF version

(Sist endret  12.04.2018)

Forord:

Disse Generelle Forretningsvilkårene definerer grunnlaget for bruk av Lisa18 Services, som  tilbys gjennom Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg – Luxemburg (heretter kaldt "Lisa18"). For Lisa18 kunder gjelder kun disse Generelle Forretningsvilkårene, uavhengig av om det dreier seg om gratis eller betalingspliktig bruk, og om bruken skjer i eller utenfor Norge. De Generelle Forretningsvilkårene inngår som en del av avtalen som inngås. Andre betingelser fra kundens side godtas ikke. I løpet av registreringsprosessen blir du spurt om du godtar disse Generelle Forretningsvilkårene. Et aktivt klikk på boksen innebærer at du godtar de Generelle Forretningsvilkårene.

1. Avtaleobjekt

(1) Objekt for avtalen er bruk av de tjenester Lisa18 tilbyr til registrerte kunder på sine nettsider/Appen. Bruken tilbys kun kunder som har fylt 18 år; mindreårige gis ikke tilgang til disse tjenestene.

(2) Lisa18 tilbyr en tjeneste der kunden fyller inn et spørreskjema basert på spesielle kriterier når han/hun registrerer seg.

(3) Kundens svar på spørreskjemaet lagres sammen med andre personlige data i Lisa18 databank for sammenligning med opplysninger fra alle andre Lisa18 kunder. Denne sammenligningen skjer på grunnlag av Lisa18 egenutviklede algoritme som gjør det mulig å få et inntrykk av kompatibiliteten (forenligheten) av to kundeprofiler. Resultatet av sammenligningen av kundens profil med data fra andre kundeprofiler oversendes kunden i form av en liste over andre kunder som kan passer med kundens profil (kontaktforslag).

2. Avtaleinngåelse

 (1) Bruk av Lisa18 forutsetter at kunden registrerer seg. Forutsatt at iOS-appen til Lisa18 er tilgjengelig, må du laste ned appen i Apple iTunes App Store for at du skal kunne registrere deg via iOS-appen. Forutsatt at Android-appen til Lisa18 er tilgjengelig, må du laste ned appen i Google Play Store for at du skal kunne registrere deg via Android-appen.Registreringen er kostnadsfri. Kunden inngår et kostnadsfritt avtaleforhold med Lisa18 som reguleres av disse Generelle Forretningsvilkårene. Basistjenestene som kommer med registreringen, som muligheten til å motta kontaktforslag, er også kostnadsfrie.

(2) Utover dette tilbyr Lisa18 andre, betalingspliktige tjenester i rammen av et såkalt Premium Medlemskap - som f.eks. å godta kontaktforslagene. Når kunden bestiller betalingspliktige tjenester gjør Lisa18 alltid oppmerksom på dette og angir hvilke gebyrer som oppstår. Kunden velger varighet av tilgangen til tjenesten (abonnementperiode) blant de alternativene som tilbys.  Den tilgangsperioden som kunden velger, forlenges iht. Punkt 6 (4) automatisk (med f.eks. 6 måneder). Kunden inngår et kostnadspliktig avtaleforhold når han/hun oppgir kontoinformasjon og bekrefter et kjøp ved å klikke på feltet "Betale".  Etter å ha betalt gebyret kan kunden gjøre bruk av betalingstjenestene. Alle andre tjenester er gratis. I samsvar med gjeldende lovverk gjør Lisa18 eksisterende avtalegiro-avtaler om til SEPA-oppdrag.  I tråd med SEPA-retningslinjene forbeholder Lisa18 seg retten til å belaste kundens konto første virkedag etter avtaleinngåelse. Kunden informeres på forhånd om kotobelastning og beløp og også om eventuelle påfølgende belastninger.

(3) Lisa18 forbeholder seg retten til å blokkere tilgangen til Lisa18 for enhver kunde hvis vedkommende bruker tjenesten på en ulovlig måte, eller bryter forpliktelsene i disse generelle betingelsene og vilkårene. Selv om en kunde blir utestengt fra tjenesten, må vedkommende fortsatt innfri betalingsforpliktelsene sine. I et slikt tilfelle blir alle beløp på opptil €350, som allerede er betalt til Lisa18 ikke refundert, men beholdt som et straffegebyr. Lisa18 forbeholder seg også en uforbeholden rett til å kreve et engangsgebyr på opptil €350 fra kunder som enten ikke har betalt noe, eller har betalt et beløp som er mindre enn €350. Vi kan også rette andre krav hvor beløpsgrensen er høyere, hvis overskridelsen skulle tilsi dette.

(4) I prinsippet er Lisa18-tjenesten tilgjengelig hele døgnet. I løpet av ett år er siden vanligvis tilgjengelig 99,5 % av tiden. Dette ekskluderer nedetid grunnet vedlikehold eller programvareoppdateringer, samt faktorer utenfor Lisa18 kontroll. Eksempler på dette er fravær av internettjenester, hvor skylden ligger hos en tredjepart, eller force majeure. Lisa18 anbefaler kundene sine å bruke den nyeste (nettleser) teknologien og de korrekte nettleserinnstillingene (aktiver Java-skript, informasjonskapsler og sprettopp-vinduer) for den beste Lisa18-opplevelsen. Lisa18 kan ikke garantere at siden fungerer som den skal hvis du bruker teknologi som er utdatert eller ikke er utviklet av en av bransjens ledende aktører.

3. Bruksbetingelser

(1) Kunden forsikrer at han/hun er over 18 år, iht. sitt lands lover er myndig og tilregnelig og i stand til å inngå denne avtalen på rettsgyldig grunnlag. På forespørsel skal kunden bevise at han/hun er myndig ved å fremlegge kopi av pass eller ID-kort samt kopi av debet- eller kredittkortet som ble brukt ved registreringen.

(2) Abonnementet som kunden tegner skal ikke deles med andre og det kan ikke overføres. Videre forplikter kunden seg til ikke uaktsomt eller med overlegg å gi mindreårige personer tilgang til tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for at de tilgangsdata han/hun mottar holdes hemmelige for mindreårige familiemedlemmer, venner, bekjente og andre utenforstående.

(3) Kunden skal innen rimelig tid informere Lisa18 om forandringer i personlige forhold som er av betydning for oppfyllelsen av avtalen: Dette gjelder spesielt for forandringer i gyldighetdato for kredittkortet eller bankforbindelsen som brukes i forbindelse med tjenesten.

(4) Kunden forplikter seg til hemmeligholdelse. Uten uttrykkelig godkjenning fra rettighetshaver, har kunden ikke rett til å dele,  offentliggjøre eller på annen måte gi

- kommunikasjon med andre kunder via Lisa18 plattformen,

- personopplysninger (som adresser, navn, telefon- og andre nummere) på andre Lisa18 kunder, uansett hvordan de er mottatt,

- kopier av bilder og tekst han/hun har tilgang til på Lisa18 

videre til utenforstående eller gi slike personer tilgang til denne informasjonen.

(5) Kunden forplikter seg til å kun bruke tjenestene som tilbys til private formål, dvs. ikke til noe annet formål enn personlig kommunikasjon. Enhver form for kommersiell bruk av tjenesteplattformen er forbudt. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, at tjenesten ikke skal brukes til å reklamere for eller tilby varer og tjenester eller for å informere om/spre data om utenforstående personer. Hvis kunden bruker Lisa18-tjenesten i samband med forretningsinteresser, eller bruker detaljene fra dataene vedkommende har fått fra siden i kommersielle hensikter, blir denne personen nødt til å betale et straffegebyr på €2 500 for hvert beviste brudd på avtalen, uten forbehold om at det også kan rettes andre krav mot kunden for andre skader vedkommende er ansvarlig for.

(6) Kunden forplikter sg til å overholde de bruksbetingelsene som verner andre Lisa18 kunder. Det er ikke tillatt å bruke Lisa18 tjenester til misbruk.
Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, at kunden ikke skal:

- legge ut eller gjennom Lisa18 tjenester spre materiale som støter menneskets verdighet eller rettigheter eller generelle personlige rettigheter eller annet ulovlig materiale (spesielt ikke materiale som er ærekrenkende, uanstendig eller pornografisk).

- kontakte Lisa18 kunder i bedragersk hensikt

- true eller plage andre kunder

 (7) Kunden forplikter seg til å unngå all aktivitet som på noen måte kan hindre eller sette uhindret tilgang til Lisa18 tjenester i fare. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende:

- utsendelse av massemeldinger

- lagring av virusinfiserte data, programvare eller andre data i kundeprofilen eller spredning av slike data via tjenesten

- lagring i kundeprofilen eller spredning av alle typer materiale (bilder, tekst, programvare, osv.) som skader tredjemanns opphavsrett og/eller ikke kan fremlegge tilstrekkelig bevis på bruksrett til materialet

(8) Ved mistanke om illegal eller ulovlig bruk har Lisa18 rett til å kontrollere at all informasjon og materiale som er lagret i kundeprofilen eller delt via tjenesten er i samsvar med betingelsene ovenfor og gjeldende lovverk. Tilsvarende gjelder for nødvendig sikring av driften og tilgjengeligheten til Lisa18 tjenester.  Lisa18 er imidlertid ikke forpliktet til å gjøre dette. Dersom misbruk fastslås, har Lisa18 rett til å endre eller slette dataene det gjelder og å sperre tilgangen til tjenesten. I tvilstilfeller har Lisa18 det avgjørende ord når bruken skal vurderes.
Uautorisert bruk/utnyttelse av Lisa18 tjenestene vil straffeforfølges.

(9) Kunden er forpliktet til å sende alle meddelelser til Lisa18 enten som e-post til den adressen som oppgis på den aktuelle nettsiden/Appen (f.eks. service@lisa18.no) eller som brevpost, med mindre kunden opplyses om andre kontaktmåter i disse Betingelsene eller på nettsidene/Appen. Lisa18 vil vanligvis sende meldinger til påloggede kunder via en skjermdialog. Lisa18 kan også kontakte kundene på den e-post adressen som oppgis i kundeprofilen.

(10) Kunden bekrefter og godkjenner at alt innhold han/hun legger ut på Lisa18 nettsiden/Appen er tilgjengelig for alle Interdate S.A.-kunder med det formål å oppta kontakt innen rammen av den forslagslisten som utarbeides. Dette er uavhengig av at kundene kan være registrert for disse Interdate S.A.-tjenestene på andre Interdate S.A.-nettsider/Appen eller hos en av Interdate S.A.s samarbeidspartnere. Tilsvarende kan kunden også de nytte fordelene den sentrale Interdate S.A. databanken gir, for tjenestene som tilbys fra forskjellige domener - innen rammen av forslagslisten som utarbeides.

(11) Kunden bekrefter og godkjenner at Lisa18 sender ut meldinger i kundens navn for å lette starten for nye kunder på siden og støtte kommunikasjonen mellom medlemmene. Kunden kan når som helst gå inn på profilen sin og deaktivere denne funksjonen.

4. Betaling, innsigelser

(1) Kunden må inngi innsigelser mot kostnadene som trekkes eller faktureres senest innen seks uker etter at kostnaden er debitert / faktura mottatt. Innsigelsen til Lisa18 må være skriftlig og begrunnet.  Hvis kunden ikke kommer med begrunnede innsigelser innen utløpet av denne 6-ukers fristen, anses de debiterte/fakturerte kostnadene som godtatt.

(2) Ikke vesentlige ulemper i forbindelse med tjenesten berettiger ikke til innsigelse. En ikke vesentlig ulempe for en betalingspliktig tjeneste foreligger hvis tidsrommet kunden ikke kan bruke betalingstjenesten ikke overstiger to dager.  Forutsetning for en berettiget innsigelse er dessuten at Lisa18 er ansvarlig for det inntrufne iht punkt 8 i disse Generelle Forretningsvilkårene.

(3) Ved berettigede innsigelser gjelder at: tidsrommet kunden iht. punkt 2 (2) har betalt for, forlenges med et tidsrom som tilsvarer det kunden har inngitt berettiget innsigelse for. Kunden har videre rett til å gi Lisa18 en frist på 5 dager for korrekt oppfylling og å forlange kreditnota iht. punkt 6 (5). Hvis årsaken til innsigelsen ikke er rettet innen fristens utløp, har kunden rett til å si opp avtalen. Tilbakebetaling av tilgodehavende skjer da iht. punkt 6 (5).

(4) Lisa18 forbeholder seg retten til ved manglende eller forsinket betaling å overlate kravet til et inkassobyrå. Kunden bærer kostnaden for dette. Videre forbeholder Lisa18 seg retten til å innkreve forsinkelsesrenter iht. gjeldende lovbestemmelser.

(5) Lisa18 forbeholder seg retten til å kreve inn kostnader som oppstår som følge av ikke berettiget stans av kredittkortbetaling eller ikke berettiget innsigelse mot avtalegiro, innen rammen av gjeldende lovverk. Før avtalen inngås gir Lisa18 kunden en oversikt over de betalingsmuligheter som finnes og hvilke gebyrer som evt. oppstår ved bruk.

(6) Kunden kan bare gjøre motregningskrav gjeldende for fordringer som er rettskraftige, ubestridte eller anerkjente.

(7) Forutsatt at iOS-appen til Lisa18 er tilgjengelig, ved kjøp i appen gjennom denne iOS-appen utføres betalinger kun i samsvar med reglene i Apple iTunes App Store. Betalinger belastes kundens iTunes-konto. For kjøp i appen med iOS-appen gjelder ikke (1) til (6) i avsnitt 4. Kontakt Apple iTunes App Store ved problemer eller innsigelser angående betalingen.

(8) Forutsatt at Android-appen til Lisa18 er tilgjengelig, betalingsgjennomføringen for kjøp via denne Android-appen følger valgt betalingsmetode:

-for betalinger via Lisa18-betalingssystemet gjelder (1) til (6) ovenfor i avsnitt 4.

-så lenge kunden har valgt å betale med Google-kontoen sin, gjennomføres betalingen i Google Play Store i samsvar med reglene i denne butikken. Betalinger belastes kundens Google-konto. For kjøp via Google-konto gjelder ikke (1) til (6) i avsnitt 4. Kontakt Google Play Store ved problemer eller innsigelser angående betalingen.

5. Personvern

Vær oppmerksom på at databeskyttelsesteksten nedenfor vil bli erstattet med virkning fra 25. mai 2018 av vår nye versjon som du allerede finner her: https://www.lisa18.no/info/personvernerklaering.html

(1) Sikkerhet og beskyttelse av informasjon om kunden prioriteres høyt av Lisa18. Lisa18 forplikter seg til å følge alle landets lovbestemmelser omkring personvern.

(2) Lagring av personopplysninger vil skje innen rammen av det som er nødvendig for å utføre de tjenester som avtalen omfatter  Personopplysninger omfatter personlige og faktiske forhold som f.eks. opplysninger om kundens alder, kjønn, postnummer, telefonnummer, vurderingsresultater, matchingtester, bilder og e-post adresse. Ved kjøp av en betalingstjeneste vil dessuten kundens navn, adresse og bankkonto/kredittkortnummer lagres. Videre lagres kundens personlige brukerinnstillinger hos Lisa18. Det sikrer at kunden alltid finner igjen sine egne innstillinger når han/hun logger seg på på nytt (nytt besøk).
Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning; evt. kan iht. punkt 5 (7)  kunden forlange at de lagrede opplysningene hos Lisa18 korrigeres.

(3) Annen innsamling, bearbeiding og bruk av personrelaterte opplysninger. Kunden samtykker i at Lisa18 bruker hans/hennes personlige opplysninger til  rådgivning, reklame, markedsundersøkelser, forskning og analyse med det formål å forbedre Lisa18 og tjenestene som tilbys. Videre samtykker kunden i å motta informasjon fra Lisa18 og utvalgte samarbeidspartnere, som f.eks. e-post nyhetsbrev fra Interdate S.A. omkring tilbudet fra Interdate S.A. og andre utvalgte samarbeidspartnere.
Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning; evt. kan iht. punkt 5 (7)  kunden forlange at de lagrede opplysningene hos Lisa18 korrigeres.
Kunden samtykker også i at de personlige opplysningene i hans/hennes profil leveres videre fra Lisa18 til eksterne tjenesteleverandører med følgende formål: a) på vegne av Lisa18 å sende nyhetsbrev og e-post; b) overføre elementer fra Lisa18 og kundeprofiler til andre medier; c) gjennomføre betalinger på oppdrag fra Lisa18 (f.eks. Novalnet); d) forebygge og bekjempe misbruk av tjenesten fra kundenes / utenforståendes side. Kunden samtykker i at dersom han/hun ønsker å registrere seg på Lisa18 via nettsiden til en samarbeidspartner, vil dette lagres i en informasjonskapsel (cookie). Disse informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger om kunden, men har som eneste formål å inngå i et samarbeidsprogram. Informasjonskapslene slettes automatisk når kunden registrerer seg. Uten registrering slettes informasjonskapslene normalt automatisk etter 30 dager.
Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning; evt. kan iht. punkt 5 (7)  kunden forlange at de lagrede opplysningene hos Lisa18 korrigeres.

(4) Lisa18 lager anonymiserte brukerprofiler med hjelp av pseudonymer og vil kun overføre anonymiserte brukerdata til andre tjenesteytere som kunden har vært i kontakt med i markedsforskningsrelatert sammenheng. Kunden gir sitt samtykke til at Lisa18 gjør bruk av de anonymiserte opplysningene til reklame- og markedsforskningsformål samt for å utvikle og forbedre Lisa18 tjenester. Dette kan innebære at opplysningene deles med samarbeidspartnere. Kunden kan motsette seg at opplysningene som anonymiseres til reklame- og markedsforskningsformål overføres til tredjemann og at det opprettes anonymiserte brukerprofiler.
Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning; evt. kan iht. punkt 5 (7)  kunden forlange at de lagrede opplysningene hos Lisa18 korrigeres.

(5) Enkelte deler av Lisa18 produkttilbud krever bruk av informasjonskapsler (cookies). Lisa18 gjør derfor med dette kunden uttrykkelig oppmerksom på at det brukes informasjonskapsler.

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som enten ligger tidsbegrenset i arbeidsminnet i en computer (såkalte økt-cookies) eller på harddisken på computeren (permanente cookies).  Informasjonskapsler inneholder f.eks. informasjon om brukerens tidligere besøk på serveren, informasjon om hvilke tjenester som ble oppsøkt og hvilke betalingsmetoder som ble brukt ved tidligere kjøp. Hovedformålet med informasjonskapsler er for det første å kunne gi brukeren et tilpasset tilbud på basis av lagrede, personlige innstillinger og for det andre å gjøre bruken av tjenestene så enkel som mulig siden kunden kan oppsøke nettsiden på et senere tidspunkt uten å måtte gjøre alle innstillingene på nytt. Informasjonskapsler blir ikke brukt til å laste inn selvstendige programmer eller viruser på kundens computer.  

 

Lisa18 bruker økt-informasjonskapsler, partner- og kontaktinformasjonskapsler samt permanente informasjonskapsler.

 

Økt-informasjonskapsler

Lisa18 bruker såkalte "økt-informasjonskapsler". De lagres ikke på harddisken på kundens computer og slettes når nettleseren stenges. Økt-informasjonskapsler brukes spesielt til login-autentifisering under registreringen.

 

Partner- og kontakt-informasjonskapsler:

Lisa18 bruker såkalte partner- eller kontakt-informasjonskapsler. Dette er informasjonskapsler som plasseres når kunden kommer inn på Lisa18 tjenester via en reklameflate hos en samarbeidspartner. Disse informasjonskapslene brukes ved avregningen med samarbeidspartneren og inneholder ingen personrelaterte opplysninger om kunden. De slettes automatisk når kunden registrerer seg på Lisa18 nettsiden/Appen eller når informasjonskapselens levetid utgår.

 

Permanente informasjonskapsler:

Lisa18 bruker såkalte "permanente informasjonskapsler" for å lagre de personlige brukerinnstillingene som kunden oppgir når han/hun bruker Lisa18 tjenester. Det gjør før det første at neste gang kunden besøker Lisa18 nettsted/Appen, finnes brukerdataene allerede der og for det andre at det automatisk kan fastslås hvilken medlemstatus kunden har, om han/hun allerede har mottatt spesiell informasjon og reklame eller har deltatt i en spørreundersøkelse. Bruken av permanente informasjonskapsler gjør nettsiden mer personlig og bidrar til å forbedre servicen fra Lisa18.

 

Partnersider:

Hvis Lisa18 tjenester er knyttet sammen med nettsiden til en samarbeidspartner, er det mulig at også partneren gjør bruk av informasjonskapsler. Lisa18 har ingen kontroll over dette og er ikke ansvarlig for hvordan denne samarbeidspartneren håndterer informasjonskapslene. For deres egen sikkerhet anbefaler Lisa18 kundene å informere seg om personvernbestemmelsene hos hver samarbeidspartner. Tilsvarende gjelder hvis kunden går inn på nettsiden til en samarbeidspartner via Lisa18 siden/Appen.

 

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: De fleste nettlesere er stilt inn slik at de aksepterer informasjonskapsler. Kunden har imidlertid både rett og mulighet til å stille inn nettleseren slik den ikke aksepterer informasjonskapsler, eller evt. ber om bekreftelse i hvert tilfelle. Hvis kunden bestemmer seg for å avvise / koble ut informasjonskapsler, kan det imidlertid føres til at omfanget av tjenestene på Lisa18 siden reduseres og at ikke alle tilbud fungerer som de skal.

 

Google Analytics:

Lisa18 bruker Google Analytics. Dette er en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (heretter kaldt "Google"). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler (cookies), dvs. tekstfiler som lagres på kundens computer og gjør det mulig å analysere kundens bruk av nettsiden. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden (inkludert IP-adressen) overføres til Googles server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere kundens bruk av nettsiden, sette sammen analyser av nettsideaktiviteten for den som eier siden, og utvikle andre typer tjeneste i forbindelse med bruken av nettsiden. Google vil overføre denne informasjonen til tredjemann hvis loven krever det eller denne tredjemann bearbeider informasjonen på oppdrag fra Google. Google vil ikke i noe tilfelle sammenføre kundens IP-adresse med andre Google-data. Kunden har rett til å hindre at det plasseres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at det dermed ikke er sikkert at alle funksjonene på siden kan utnyttes 100%. Når han/hun bruker nettsiden erklærer kunden seg inneforstått med at Google samler og bruker informasjonen slik det beskrives ovenfor.

 

Google Adsense:

Lisa18 også bruker Google Analytics, en tjeneste for å inkludere reklame fra Google Inc. ( "Google"). Google Adsense bruker "cookies", dvs. tekstfiler som er lagret på kundens datamaskin og tillater en analyse av bruken av nettstedet av kunden. Google AdSense bruker også såkalte sporingsbilder (usynlige bilder). Gjennom denne web beacons, kan informasjonen bli vurdert som den besøkende trafikk på disse sidene. Informasjonen genereres av cookies og web beacons på dette nettstedet (inkludert IP-adressen) og levering av reklameformater sendes i USA og lagret på en Google-server. Denne informasjonen kan overføres fra Google til entreprenører av Google. Google vil ikke fusjonere kundens IP-adresse med andre data som er lagret av kundedata. Kunden har rett til å hindre at det plasseres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at det dermed ikke er sikkert at alle funksjonene på siden kan utnyttes 100%. Når han/hun bruker nettsiden erklærer kunden seg inneforstått med at Google samler og bruker informasjonen slik det beskrives ovenfor.

 

Google Doubleclick:

Lisa18 også bruker Google Doubleclick, en tjeneste fra Google Inc. ( "Google"). Google Doubleclick bruker "cookies" for å presentere for kunden relevant for ham reklame. Her er et pseudonym identifikasjonsnummer (ID) er tildelt for å sjekke hvilke annonser som vises i nettleseren sin, og som annonser har blitt kalt til kundens nettleser. Cookies inneholder ikke personlig informasjon. Bruken av Doubleclick-informasjonskapselen gjør det mulig for Google og deres partner nettsteder bare vise annonser basert på tidligere besøk på våre og andre nettsteder på Internett.

Informasjonen som cookien overføres fra Google for evaluering til en Google-server i USA og lagret der. Overføring av data fra Google til tredjeparter kun skjer ved lov eller som del av ordre databehandling. Google vil ikke knytte kundens data med andre data Google samler sammen. Kunden har rett til å nekte bruken av cookies ved å endre innstillingene for nettleseren; kunden vil imidlertid bemerkes at i dette tilfellet, eventuelt alle funksjoner på dette nettstedet kan ikke brukes i sin helhet. Kunden kan hindre innsamling av data generert av cookien og knyttet til hans bruk av nettstedet til Google og behandlingen av disse dataene fra Google i tillegg, ved å laste ned nettleseren plug-in tilgjengelig under følgende link under punkt Doubleclick deaktivering utvidelse og installert. Alternativt kan kunden deaktivere Doubleclick på siden av Digital Advertising Alliance på følgende link. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker kunden med behandlingen av data fra Google på den måten som er beskrevet ovenfor, og for det formålet som.

 

Lisa18 bruker i tillegg analyseprogrammer fra forskjellige andre tilbydere. Informasjonen som fremkommer - i anonymisert eller pseudonymisert form og i tråd med gjeldende lovverk - er et viktig verktøy for markedsføring/-forskning og brukerrettet utvikling og forbedring av Lisa18 tjenester.

 (6) Kunden har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som er lagret hos Lisa18; hvor de kommer fra, hvorfor de er lagret og hvem som mottar dataene. Disse opplysningene gis skriftlig og er uten vederlag.

Krav om innsyn sendes skriftlig (og leselig!), sammen med en kopi av ID-kort eller pass, til adressen nedenfor. Vennligst oppgi navn, land, hvilken Lisa18 service som brukes, den e-post adressen som er registrert hos Lisa18 samt brukernavn (evt. oppgitt kontakt-ID).   Husk å signere for hånd.

 

Interdate S.A.
Lisa18 Kundenservice / Datenauskunft
13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg

Luxemburg

(7) Kunden har til enhver tid rett til å trekke tilbake  samtykket om bruk av personopplysninger slik det beskrives ovenfor, eller å be om at informasjonen som er lagret korrigeres.

Tilbakekallelse av samtykke / krav om korrigering av lagret informasjon sendes skriftlig, med angivelse av navn, land, hvilken Lisa18 service som brukes, den e-post adressen som er registrert hos Lisa18 samt brukernavn (evt. oppgitt kontakt-ID), til:

Interdate S.A.
Lisa18 Kundeservice / Samtykke Tilbakekallelse / Data Rettelse
13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg

Luxemburg

Faks: 00 45 69 80 21 64
E-post: service@lisa18.no

 (8) Lisa18 gjør kunden uttrykkelig oppmerksom på at personvernet, ved overføring av data i åpne nett, som internett, ikke kan garanteres med dagens tekniske nivå.  Sikkerheten for de opplysningene han/hun overfører via internett er altså til syvende og sist kundens eget ansvar.

 (9) Med registreringen samtykker kunden til den bruken av personopplysninger som beskrives ovenfor.

6. Avtaleopphør, forlengelse

(1) Kunden kan når som helst si opp den kostnadsfrie avtalen som han/hun inngikk med registreringen iht. punkt 2 (1), uten å oppgi noen årsak når lenken «Slett profil» under «Innstillinger» følges på nettsiden til Lisa18/i den respektive Lisa18-appen. Profilen slettes ikke selv om appen avinstalleres.

 Avtalen avsluttes enkelt ved avmelding. Ved avmelding slettes kundeprofilen og tilhørende data.

Lisa18 har også rett til når som helst å si opp det avtaleforholdet som beskrives i punkt 2 (1) med en frist på to uker.

Oppsigelse av den kostnadsfrie avtalen iht. punkt 2 (1) berører ikke den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2) - der gjelder reglene nedenfor, iht. punkt 6 (2). Med avmeldingen avstår en kunde som i tillegg til avtale iht. punkt 2 (1) også har inngått en avtale iht. punkt 2 (2), samtidig fra å bruke en tilgangsperiode som  ennå ikke er tatt i bruk, dvs. at kunden ikke får noen erstatning av betalingen for denne perioden.

 (2) Kunden kan si opp den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2), kjøpt gjennom nettsiden , med en frist på minst 14 dager før tilgangsperioden utløper, eller , hvis det gjelder en annen frist for den aktuelle tjenesten, innen fristens utløp.

Oppsigelse av en betalingspliktig avtale er kun gyldig i klar og skriftlig form. Der det gis teknisk mulighet for en "nettbasert oppsigelse", kan oppsigelsen gjøres via lenken på Lisa18 nettside. For å sikre entydig tilordning og beskytte mot misbruk er det uansett helt nødvendig at oppsigelsen minst inneholder navn, land, hvilken Lisa18 service som brukes, den e-post adressen som er registrert hos Lisa18 samt brukernavn (evt. oppgitt kontakt-ID) (SKREVET MED TRYKKBOKSTAVER).

Oppsigelsen sendes til:

Interdate S.A.
Lisa18 Kundeservice / Oppsigelse
13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg

Luxemburg

Faks: 00 45 69 80 21 64

Forutsatt at iOS-appen til Lisa18 er tilgjengelig, må avslutninger av et avgiftsbasert kontraktsforhold kjøpt direkte i denne iOS-appen, rettes direkte til Apple iTunes App Store i samsvar med reglene i Apple iTunes App Store.

Forutsatt at Android-appen til Lisa18 er tilgjengelig, er det valgt betalingsmetode som bestemmer hvordan dette avgiftsbelagte kontraktsforholdet avsluttes i Android-appen:

          - for betalinger via betalingssystemet til Lisa18 skal avslutning følge bestemmelsen i avsnitt 6 (2) ovenfor

- Når kunden har brukt Google-kontoen sin til å betale, skal henvendelsen om avslutning rettes til Google Play Store i samsvar med denne butikkens regler.

Oppsigelsen av den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2) berører ikke den kostnadsfrie avtalen iht. punkt 2 (1).

(3) Utover dette har Lisa18 rett til å si opp avtalen uten varsel dersom kunden ikke oppfyller kravene som angis i punkt 3 (1)-(7) og bruker tjenesten på ulovlig måte. I et slikt tilfelle har Lisa18 rett til å sperre kundens adgang med øyeblikkelig virkning. Sperring pga. avtalebrudd av en kunde som i tillegg til en kostnadsfri avtale også har inngått avtale om betalingstjenester, medfører betydelige kostnader for Lisa18. For å dekke disse kostnadene forbeholder Lisa18 seg retten til å beholde ikke-oppbrukte innbetalte beløp som  skadeserstatning. Kunden har på sin side rett til å bevise at det ikke oppsto noen skade eller at skaden var betydelig mindre enn beløpet Lisa18 beholder. Uten slikt bevis vil et eventuelt tilgodehavende ikke refunderes.

(4) Tilgangen til betalings-kontakttjenesten og selve avtaleforholdet iht. punkt 2 (2), forlenges automatisk når tiden det ble betalt for er utløpt, med en ny tilgangsperiode med varighet som oppgitt ved kjøp, med mindre kunden sier opp avtalen 14 dager før periodens utløp. Dersom kunden har inngått betalingsavtale for et produkt med en annen oppsigelsestid, gjelder denne. Oppsigelser må skje med opplysning om fullt navn og pseudonym.

(5) Lisa18 har når som helst rett til, helt eller delvis, å avslutte tjenestene som tilbys. Hvis Lisa18 avslutter en tjeneste har kunden rett til forholdsvis tilbakebetaling av et eventuelt tilgodehavende på det tidspunkt tjenesten opphører.

7. Opphavsrett

Tekster, grafiske fremstillinger, brukeroverflater, synlige grensesnitt, bilder, merker, logoer, lyder, musikk, tegninger, maskinspråk, programmer, prosedyrer, programvare og annen type teknologi (samlet: "innhold") som brukes på nettsiden/Appen og/eller i sammenheng med Lisa18 tjenester er Lisa18 eiendom eller kontrolleres eller lisensieres av Lisa18 eller den enkelte innehaver og er beskyttet av handels-, copyright-, patent- og merkerettigheter samt annet regelverk som beskytter opphavsrett og mot illojal konkurranse. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, design, struktur, utvalg, koordinasjon, uttrykk, "look and feel" og plassering av innholdet på siden/Appen. All tillatt bruk reguleres av disse Generelle Forretningsvilkårene. Utover dette krever all bruk uttrykkelig tillatelse på forhånd fra Lisa18. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste inn på, videreformidle, gjøre allment tilgjengelig, kodere, oversette, oversende eller i noen annen form distribuere (inkl. å "speile") til en annen computer, server, nettside, Appen eller et annet medium egnet til å publisere eller dele eller et annet kommersielt foretak, med mindre Lisa18 har gitt uttrykkelig tillatelse på forhånd. 

8. Ansvar

(1) Lisa18 har ikke noe ansvar for at en vellykket kontakt finner sted i løpet av avtaleperioden, heller ikke dersom det overhode ikke knyttes noen kontakt i perioden. Lisa18 har ikke mulighet til å påvirke faktiske kontakter; de er utelukkende et resultat av gjensidig forståelse mellom enkelte kunder. Lisa18 ansvar er å legge til rette for kontaktformidling og stiller serveren til disposisjon - vellykket kontaktopptak inngår ikke i dette.
Hvis kunden ikke har oppnådd det lovede antall kontakter innen utløpet av perioden han/hun har betalt for kan Lisa18 på forespørsel forlenge perioden.

(2) Lisa18 påtar seg intet ansvar for at de opplysningene som kundene gir i spørreskjemaet er korrekte. Resultatene og sammenligningen av kundeprofilene skjer kun ut fra opplysningene som gis i spørreskjemaet. Derfor kan Lisa18 heller ikke svare for riktigheten av resultatene og sammenligningen av kundeprofilene.
Lisa18 er ikke ansvarlig for innholdet i de opplysningene kundene legger ut på eller formidler via serveren.

(3) Lisa18 er ikke ansvarlig for kundenes ulovlige handlinger. Spesielt, men ikke utelukkende, er Lisa18 ikke ansvarlig for:

- Krenkelse av andre kunder iht. punkt 3 (1)-(7)

- Uvedkommendes tilgang til personrelatert kundeinformasjon som oppstår som følge av ulovlig tilgang ("hacking") til serveren

 (4) Lisa18 kan heller ikke garantere at det til enhver tid vil være uhindret tilgang til tjenesten. Spesielt er Lisa18 ikke ansvarlig for feil, nedetid og avbrudd på grunn av force majeure eller hendelser som ligger utenfor Lisa18 påvirkningsområde. For uvesentlige avbrudd, som Lisa18 har forårsaket, gjelder punkt 4 (2).

(5) Skader som oppstår som følge av slike forhold som nevnes ovenfor, er Lisa18 ansvar ved grov uaktsomhet eller overlegg fra organisasjonens, medarbeidernes eller hjelpepersonalets side, og kun i det omfang som dekker Lisa18 andel av årsaken til at situasjonen oppsto.

(6) Ved enkel uaktsomhet er Lisa18 kun ansvarlig ved fare for liv og helse eller dersom en vesentlig avtaleplikt ikke oppfylles. Ansvaret for manglende oppfyllelse av en vesentlig avtaleplikt begrenses til direkte, forutsigbar og avtaletypisk skade.

(7) I alle andre tilfeller overtas intet ansvar.

9. Angrerett, informasjon om bruk av angreretten

(1) p ved kjøp av kostnadspliktige tjenester på nettsiden til Lisa18Informasjon om bruk av angreretten

Angrerett

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å angi noen årsak.

Angrefristen er 14 dager fra avtaleinngåelse.

For å gjøre bruk av angreretten må du informere oss på Interdate S.A., Kundenservice/Widerruf, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (Faks: 00 45 69 80 21 64, E-post: service@lisa18.no) klart om at du ønsker å gå fra kontrakten (f.eks. i form av et brev, en faks eller en e-post). Du kan gjerne bruke det eksempel-angreformularet som ligger ved her (https://www.lisa18.no/info/eksempel-angreformular.html), men det er ikke et krav.

For å gjøre bruk av angreretten er det nok at beskjeden om at du ønsker å tilbakekalle avtalen er sendt før fristens utløp.

Hva skjer ved tilbakekalling av avtalen

Hvis du velger å gå tilbake på avtalen, skal vi straks og senest innen 14 dager refundere alle innbetalinger vi har fått fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt kostnader som har oppstått fordi du har ønsket en annen leveringsform enn den rimelige standardløsningen vi tilbyr), fra den dagen vi mottok melding om at du angret på avtalen.  Ved tilbakebetalingen vil vi benytte samme betalingsmiddel som du selv benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig avtales noe annet. Uansett vil du ikke måtte betale gebyr for tilbakebetalingen.

Hvis du har startet tjenester i løpet av angrefristen skal du betale tilbake et beløp som tilsvarer en rimelig andel av de tjenester du allerede har utnyttet i forhold til det samlede omfang av tjenestene avtalen omfatter. Avregningen tar utgangspunkt i det tidspunkt vi ble meddelt at du ønsket å gå fra avtalen.

(2)  Forutsatt at iOS-appen til Lisa18 er tilgjengelig, kundene skal kun kontakte Apple iTunes App Store for å avbryte kjøp gjort direkte i denne iOS-appen.

(3)  Forutsatt at Android-appen til Lisa18 er tilgjengelig, det er valgt betalingsmetode som bestemmer hvordan du kan angre på kjøp i denne Android-appen:

- for betalinger via betalingssystemet til Lisa18 må avslutningen skje i samsvar med avsnitt 9 (1) ovenfor.

- Når kunden har brukt Google-kontoen sin til å betale, må Google Play Store kontaktes hvis avtalen ønskes avsluttet

9. Generelt

(1) Interdate S.A. har hovedkontor i Luxemburg. Lisa18 nettsidene ligger på Lisa18 servere.

(2) For disse Generelle Forretningsvilkårene og alle juridiske forhold mellom kunden og Lisa18 gjelder norskrett.

(3) https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(4) Hvis enkelte bestemmelser i de Generelle Forretningsvilkårene skulle vise seg å være uvirksomme eller ufullstendige, berører dette ikke gyldigheten av de resterende bestemmelsene. I den grad bestemmelser ikke inngår i avtalen eller er blitt uvirksomme, skal det tas utgangspunkt i gjeldende lovgivning.

(5) Forandringer i de Generelle Forretningsvilkårene. Lisa18 har til enhver tid rett til å gjøre forandringer i de Generelle Forretningsvilkårene. Forandringer gjøres hvis Lisa18 gjør endringer i innholdet av de tjenestene som tilbys eller lovgrunnlaget forandres slik at Lisa18 må tilpasse Forretningsvilkårene til det nye regelverket. Lisa18 gjør alltid kunden uttrykkelig oppmerksom på slike endringer. Kunden har seks ukers frist til å motsi seg forandringene i de Generelle Forretningsvilkårene. Lisa18 vil i hvert enkelt tilfelle gjøre oppmerksom på fristen som gjelder. Hvis kunden ikke inngir innsigelser innen fristens utløp, gjelder de nye Generelle Forretningsvilkårene for kunden fra den dagen fristen utløper. De nye Generelle Forretningsvilkårene trer i kraft den dagen de legges ut på nettsiden/Appen. Dette gjelder uavhengig av kundens rett til å si opp medlemskapet sitt. Hvis kunden fortsetter å bruke Lisa18 tjenester, går vi ut fra at han/hun godtar forandringen. Hvis kunden motsetter seg forandringene i de Generelle Forretningsvilkårene har Lisa18 rett til å avslutte det kostnadsfrie medlemskapet som beskrives i punkt 2 (1). I dette tilfelle har Lisa18 også rett til å motsi seg automatisk forlengelse av en betalingspliktig avtale, slik den defineres i punkt 6 (4). I så fall stanser den automatiske forlengelsen når gjeldende tilgangsperiode utløper.
Lisa18 informerer om at de motsetter seg videre automatisk forlengelse av medlemskapet senest to uker før gjeldende tilgangsperiode utløper.

Vi oppfordrer kundene til å gjøre seg kjent med den aktuelle versjonen av de Generelle Forretningsvilkårene. De finnes alltid tilgjengelige på nettsiden/Appen vår. Kundens aktivitet på nettsiden/Appen forutsetter at de Generelle Forretningsvilkårene er godkjent i sin helhet.